Joe Biden and White Re-presentation

Notably, Biden illuminates how
white “allies” weaponize their proximity to black people for their own gains.